Producenci
Statystyki
Produktów:
566
Kategorii:
102
Nowości:
0
Promocje:
0
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Kontakt

GASTROEXPRES Magdalena Mrówka

Aleja Jana Pawła II 2/2 64-920 Piła

info@gastroexpres.pl

tel.512-995-968

Reklamacje i zwroty

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Gwarancja i serwis

Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się ze sprzedawcą, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub producentem.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji.

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 512 995 968.

1. Gastroexpres jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Gastroexpres ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014 poz 121 z późn.zm), w szczególności w art.556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Agencja Druku PLIK Magdalena Mrówka, ul Jana Pawła II 2/2  64-920 Piła z dopiskiem"reklamacja".

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej ( email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.Jeśli Klient sobie życzy otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób informowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Gastroexpres dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje pod adresem www.gastroexpres.pl. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Gastroexpres dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego  przez Regulamin. 

6. Gastroexpres rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

7. Reklamacje dotycznące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną w tym nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego można składać: 

     1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@gastroexpres.pl

     2) telefonicznie  - dzwoniąc pod numer +48512995968 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17 ( opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług , z którego korzysta klient)

8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności : opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej ( adres email) podany w formularzu zamówienia lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej ( adres email) podany w formularzu zamówienia ,a także preferowany przez klienta sposób informowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Gastroexpres. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Gastroexpres zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     1) Uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Gastroexpres;

     2) Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy  wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek - w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediacje lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.Dla ułatwienia , w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich ( Dz. U 2001, nr 113,poz.1214).

5.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich) rzeczników konsumentów,organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  , www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

6.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Gastroexpres, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego ( miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, między innymi Federacji Konsumentów ( adres strony internetowej www.federacja-konsumentów.org.pl) 

7.W rozwiązaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl 

 

 

Zwrot produktów i prawo odstąpienia od umowy.

 

1.Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta( Dz.U z 2014r. poz 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Pouczenie o prawie odstąpienia od  umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg regulaminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej rzeczy, części lub partii. 

3.Konsument może odstąpić od umowy informując Gastroexpres o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Agencja Druku PLIK Magdalena Łańska, ul. Jana Pawła II 2/2 64-920 Piła, z dopiskiem "Zwrot" lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@gastroexpres.pl lub magdalena@agencja-druku.pl. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu ale nie jest to obowiązkowe.

4.Do zachowania terminy do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Gastroexpres przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Gastroexpres o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Agencja Druku PLIK Magdalena Łańska,ul Jana Pawła II 2/2  64-920 Piła lub na inny adres ustalony wcześniej telefonicznie. z dopiskiem "zwrot".

7. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Gastroexpres niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności , w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gastroexpres.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez Gastroexpres przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności = w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Gastroexpres może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r, poz 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

      1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

      4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      5) w której przedmiotem świadczenie są rzeczy, które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Załącznik odstąpienia od umowy/zwrotu towaru do pobrania poniżej:

 

Odstąpienie od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl