Producenci
Statystyki
Produktów:
566
Kategorii:
102
Nowości:
0
Promocje:
0
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Kontakt

GASTROEXPRES Magdalena Mrówka

Aleja Jana Pawła II 2/2 64-920 Piła

info@gastroexpres.pl

tel.512-995-968

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy "GASTROEXPRES"  [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Agencja Druku PLIK . z siedzibą w Pile , NIP:764-195-60-49 ,REGON 304034063 tel:512 995 968 , adres email:info@gastroexpres.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

     1) GASTROEXPRES - Agencja Druku PLIK Magdalena Mrówka, z siedzibą w Pile przy ul. Jana Pawła II 2/2, 64-920 Piła, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 764-195-60-49, numer REGON 304034063

     2) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy prowadzony przez Gastroexpres dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gastroexpres.pl

     3) KLIENT - osoba fizyczna , która ukończyła 13 rok życia, przy czym  w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia , wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych.

    4) KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Gastroexpres niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

   5) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - liczba dni roboczych , w których Gastroexpres skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

   6) DNI ROBOCZE - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   7) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające : rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepie internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Gastroexpres przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

8. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie Gastroexpres oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

9.Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, z wyjątkiem towarów oznaczonych inaczej w ofercie Sklepu.

10.  Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji , niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

      1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

      2) posiadanie przeglądarki internetowej:

          a) Internet Explorer w wersji 8,0 lub nowszej z włączoną obsługą Active X, Java Script i Cookies

          b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Java Script i Cookies lub

          c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Java Script i Cookies lub

      3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( email);

      4) zalecana minimalna rozdzielczość ekrany 1024x768pixeli.

11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Gastroexpres podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Gastroexpres zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokoły SSL (SecureSocketLayer).

12. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

      1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

       2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

      3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

      4) korzystania z e Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

      5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego ,

      6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej ( SPAM). 

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2.Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę poprzez 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www. gastroexpres.pl

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole finalizując zamówienia.Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Elementem procedury składnia zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w  formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

5.W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www. gastroexpres.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk "zamawiam i płacę". Naciśnięcie na przycisk "zamawiam i płacę" oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

     1) imię i nazwisko oraz adres klienta, 

     2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej ( email) Klienta;

     3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do krajów Unii Europejskiej.

8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www. gastroexpres.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.Wybrana opcja transportu negocjowanego nie jest podana w momencie składania zamówienia. Koszty takiego transportu dodane są dopiero do faktury proforma - wysyłanej na podany adres mailowy przez administratora sklepu, z którym ustalono wysokość kwoty transportu negocjonowanego.

9. W trakcie procedury składania zamówienia- aż do momentu naciśnięcia na przycisk "Zamawiam i płacę", Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, dostarczania towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk " Edytuj" widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składnia zamówienia.

10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu towaru, dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnienia formularzu zamówienia.Złożenie zamówienia następuje przez naciśniecie przez Klienta na przycisk " zamawiam i płacę".Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Gastroexpres oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

12. Po złożeniu przez Klienta zmówienia, na adres poczty elektronicznej ( adres email), wskazanym w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Gastroexpres wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zmówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Gastroexpres z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Gastroexpres. Potwierdzenie,udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Wraz z załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza, oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Świadczenie przez Gastroexpres usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Gastroexpres za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy.Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Gastroexpres.

14. Jeśli, po złożeniu przez Klient zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Gastroexpres niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej ( adres email), wskazany w formularzu zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Gastroexpres za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@gastroexpres.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy gastroexpres wskazany w zakładce KONTAKT.

15.W przypadku określonym w punkcie 14 , gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Gastroexpres zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części.Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba , że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

16. Klient , który złożył zamówienie ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez Gastroexpres przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

5.Informację o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

6.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w "Koszyku" w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego  i mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie nowej ceny.

8. Aktualne możliwości płatności elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce " Formy płatności" oraz na stronie internetowej www.gastroexpres.pl

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.Do wysłanych przez Gastroexpres towarów, które zostały zamówione i opłacone wystawiana jest faktura VAT. Faktura wysyłana jest Pocztą Polską i nie jest dostarczana razem z towarem. 

5.Towary dostarczane są w dni robocze.

6.Koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.

§5

Reklamacje

 1. Gastroexpres jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Gastroexpres ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014 poz 121 z późn.zm), w szczególności w art.556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Agencja Druku PLIK Magdalena Mrówka, ul Jana Pawła II 2/2  64-920 Piła z dopiskiem"reklamacja".

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej ( email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.Jeśli Klient sobie życzy otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób informowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Gastroexpres dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje pod adresem www.gastroexpres.pl. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Gastroexpres dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego  przez Regulamin. 

6. Gastroexpres rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

7. Reklamacje dotycznące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną w tym nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego można składać: 

     1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@gastroexpres.pl

     2) telefonicznie  - dzwoniąc pod numer +48512995968 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17 ( opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług , z którego korzysta klient)

8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności : opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej ( adres email) podany w formularzu zamówienia lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej ( adres email) podany w formularzu zamówienia ,a także preferowany przez klienta sposób informowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Gastroexpres. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Gastroexpres zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

 

§6

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     1) Uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Gastroexpres;

     2) Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy  wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek - w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediacje lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.Dla ułatwienia , w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich ( Dz. U 2001, nr 113,poz.1214).

5.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich) rzeczników konsumentów,organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

6.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Gastroexpres, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego ( miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, między innymi Federacji Konsumentów ( adres strony internetowej www.federacja-konsumentów.org.pl) 

7.W rozwiązaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl 

 

 

§7

Zwrot produktów i prawo odstąpienia od umowy.

 

1.Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta( Dz.U z 2014r. poz 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Pouczenie o prawie odstąpienia od  umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg regulaminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej rzeczy, części lub partii. 

3.Konsument może odstąpić od umowy informując Gastroexpres o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Agencja Druku PLIK Magdalena Mrówka, ul. Jana Pawła II 2/2 64-920 Piła, z dopiskiem "Zwrot" lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@gastroexpres.pl lub magdalena@agencja-druku.pl. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu ale nie jest to obowiązkowe.

4.Do zachowania terminy do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Gastroexpres przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Gastroexpres o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Agencja Druku PLIK Magdalena Łańska,ul Jana Pawła II 2/2  64-920 Piła lub na inny adres ustalony wcześniej telefonicznie. z dopiskiem "zwrot".

7. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Gastroexpres niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności , w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gastroexpres.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez Gastroexpres przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności = w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Gastroexpres może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r, poz 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

      1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

      4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      5) w której przedmiotem świadczenie są rzeczy, które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez: Agencja Druku PLIK Magdalena Mrówka z siedzibą w Pile przy ulicy Jana Pawła II 2/2, 64-920 Piła, posiadającą numer NIP 764-195-60-49, numer REGON 302034063, która jest administratorem danych osobowych.

2.Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towarów jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji.Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji,złożenie zmówienia lub dokonanie rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi.Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

3.W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na sługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczenie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej( adres email) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej w postaci newslettera.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.

 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj.

 -  gdy towar zamówiony za pośrednictwem sklepu internetowego jest dostarczany pod wskazany przez klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .

Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona niezbędnego minimum.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Gastroexpres na adres: Agencja Druku PLik Magdalena Mrówka , ul. Jana Pawła II 2/2  64-920 Piła, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@gastroexpres.pl lub magdalena@agencja-druku.pl 

7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych. W tym celu powinien skontaktować się z Gastroexpres w sposób wskazany w punkcie powyżej.

8. Gastroexpres,jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej w piśmie,przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

9. Gastroexpres wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo - numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika ( na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia ( np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z serwisu przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z serwisu, dostosowywanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika (personalizacja, podstron serwisu), badanie ruchu użytkowników w ramach serwisu .

11.Pliki cookies są wykorzystywane w serwisie za zgodą użytkownika.Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości serwisu.

12.Użytkownik serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości serwisu.W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z serwisu będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron serwisu.

13.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce"Polityka prywatności" pod adresem www. gastroexpres.pl

14.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO). Klient składając zamówienie, podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na  ich przetwarzanie poprzez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.

15.Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

 

 §9

Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnionego przez Gastroexpres. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do klientów, którzy zamówili newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej ( adres email) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (  tekst jednolity Dz. U z 2013 poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej , na podany przez klienta adres poczty elektronicznej ( adres email), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego ( email).Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Gastroexpres, nowych produktach i wyrobach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Gastroexpres. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej ( adres email), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera.

 

§10

Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu oraz postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

4.Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.gastroexpres.pl,odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym , nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U z 2014, poz.121 z późn. zm.)

5.Gastroexpres honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r  Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U z 2014, poz.121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U z 2014r. poz.827 ).Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Regulamin" pod adresem www.gastroexpres.pl lub w siedzibie Agencji Druku Plik Magdalena Łańska. Regulamin jest udostępniony na wyżej wymienionej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalania treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. 

7. Gastroexpres zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian regulaminu każdy Klient pozostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.gastroexpres.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepi internetowego www.gastroexpres.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

 8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.  


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Produkt dnia
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl